سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سیاست

آیا مینو خالقی مشکل اصلی کشور است؟

    نظر

از روزهای نخستین سال 1395 که رییس جمهور در آن وعده بهبود وضعیت اقتصادی را دادند حدود 45 روز گذشته است و متاسفانه هیچ نشانه ای از برطرف شدن رکود در جامعه مشخص و هویدا نیست . مردم منتظرند اما نشانه ای امیدوار کننده دیده نمیشود و از آن طرف رسانه های حامی دولت تیتر اول خود را بر حمایت از "مینو خالقی" گذاشته اند ! آیا مشکل اول مملکت ما مینو خالقی است؟ یا این ترفندی است برای دور کردن اذهان مردم از مسائل اصلی و حیاتی کشور؟ متاسفانه رسانه ها و روزنامه ها و سایت های حامی دولت با بزرگ نمایی یک مسئله که راهکار قانونی دارد و دلیلی ندارد که تمام توان نمایندگان مجلس ، دولت و شخص رییس جمهور بر این قضیه گذاشته شود. منطقی هم نیست که بجای پرداختن به امورات مهم کشور همه ی ادهان را درگیر این مسئله کنیم! حتی امروز این رسانه ها از امکان ورود رهبری نظام به این موضوع سخن گفته اند! یعنی به زعم آقایان تمام ارکان نظام  بایستی ورود کنند تا یک مشکل را بتوانند حل کنند؟ مسئله مینو خالقی مهم تر است یا اقتصاد رکودزده ی کشور؟ مینو خالقی مهمتر است یا بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی ؟ مینو خالقی مهمتر است یا ازدواج جوانان؟ مینو خالقی مهمتر است یا بدقولی ها و بدعهدی های امریکا در برجام؟ از عمر این دولت تقریبا سه سال گذشته است اما هنوز نشانه های از خروج از رکود مشاهده نشده است و با این شرایط چشم انداز خوبی هم بنظر نمی آید!